Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на доц. д-р Лилия Кирилова Ангелова за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 18.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Лилия Кирилова Ангелова за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 

Защита на дисертация на доц. д-р Павлин Петков Грудев за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.08.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Павлин Петков Грудев за придобиване на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 5.4 Енергетика (Ядрени реактори)..

 

Защита на дисертация на Мариана Филипова Шопова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 12.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Мариана Филипова Шопова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Физика на елементарните частици и високите енергии).

 

Защита на дисертация на доц. д-р Николай Минков Петров за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 20.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Николай Минков Петров за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки.

 

Защита на дисертация на Пламен Иванов Иванов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 13.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Пламен Иванов Иванов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори).