Защита на дисертация на доц. д-р Лилия Кирилова Ангелова за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 18.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Лилия Кирилова Ангелова за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 
Научно жури
 
Председател:
Чл.-кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. дфн Пламен Божилов (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Доц. дфн Мариян Станишков (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Чл.кор. Емил Хорозов (ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Чл.кор. Стефан Иванов (ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Доц. д-р Христо Димов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита