Защита на дисертация на Людмил Николаев Неделчев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 13.05.2019г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант инж. Людмил Николаев Неделчев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори).

 
Научно жури
 
Председател:
Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Членове:
Проф. дфн Петър Петров (ИЕ-БАН) ( рецензия )
Проф. д-р Стойко Гюров (ИМСТЦХА – БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Доц. д-р Калин Филипов (ТУ, София) ( становище )

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита