Защита на дисертация на Петър Кирилов Живков за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 11.07.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Петър Кирилов Живков за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).

 
Научно жури
 
Председател:
Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. дфн Никола Балабанов (ПУ "Паисий Хилендарски")( рецензия )
Чл.-кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Доц. д-р Савка Маринова (ПУ „Паисий Хилендарски") ( становище )

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защитата