Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на асистент Чавдар Йорданов Велчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.11.2015 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка асистент Чавдар Йорданов Велчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика).

 

Защита на дисертация на доц. д-р Пламен Любенов Божилов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 30.09.2015г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Пламен Любенов Божилов за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 

Защита на дисертация на Мария Стоянова Явахчова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 22.07.2015г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Мария Стоянова Явахчова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).

 

Защита на дисертация на Ивайло Живков Иванов за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за защита на дисертацията на Ивайло Живков Иванов за придобиване на образователната и научна степен "доктор":

 

Защита на дисертация на Николай Любомиров Петров за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 24.10.2013 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Николай Любомиров Петров за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 4.1 Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори):