Защита на дисертация на Петър Младенов Данев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 17.06.2020г. заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Петър Младенов Данев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 
Научно жури
 
Председател:
Доц. д-р Боян Обрешков (ИЯИЯЕ-БАН)( рецензия )
Членове:
Проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ „Св. Климент Охридски”)( рецензия )
Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ-БАН)( становище )
Проф. дфн Антон Антонов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)( становище )
Проф. дфн Светослав Рашев Славов (ИФТТ-БАН)( становище )

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита