Защита на дисертация на Пламен Иванов Иванов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 13.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Пламен Иванов Иванов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори).

 
Научно жури
 
Председател:
Доц. д-р Павлин Грудев (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия)
Членове:
Доц. д-р Ивайло Христосков (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски“) ( рецензия )
Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Проф. Бончо Бонев (ТУ – София) ( становище )
Доц. д-р Калин Филипов (ТУ – София) ( становище)

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита