Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на Николай Любомиров Петров за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 24.10.2013 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Николай Любомиров Петров за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 4.1 Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори):

 

Защита на дисертация на Асен Георгиев Чорбаджиев

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за защита на дисертацията на задочен докторант Асен Георгиев Чорбаджиев за придобиване на образователната и научна степен "доктор":

 

Защита на дисертация на Пламен Цветков Йотов

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 10.09.2013 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на гл. асистент Пламен Цветков Йотов за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 4.1 Физически науки (Ядрена физика):

 

Защита на дисертация на Нина Николова-Тодорова

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 12.02.2013 г. открито заседание на журито за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Нина Архангелова Николова - Тодорова за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 4.1 Физически науки (Ядрена физика):

 

Защита на дисертация на Младен Раденков Митев

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 22.01.2013 г. открито заседание на журито за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Младен Раденков Митев за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 4.1 Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори):