Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на Елена Георгиева Гелева за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 31.01.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Елена Георгиева Гелева за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия).

 

Защита на дисертация на Цветан Кръстев Маринов за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 05.09.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на Цветан Кръстев Маринов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори).

 

Защита на дисертация на Елена Геннадевна Стоянова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българска академия на науките (БАН) и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 27.09.2017г. от 11,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: "Определяне на радиологично значими радионуклиди при извеждане от експлоатация на реактори тип ВВЕР от АЕЦ Козлодуй" на Елена Геннадевна Стоянова задочен докторант по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия).

Научен ръководител:
Доц. д-р Цветана Нонова (ИЯИЯЕ - БАН)
 

Защита на дисертация на Румен Георгиев Кобиларов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 23.08.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на Румен Георгиев Кобиларов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)

 

Защита на дисертация на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.07.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).