Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на Мариана Филипова Шопова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 12.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Мариана Филипова Шопова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Физика на елементарните частици и високите енергии).

 

Защита на дисертация на доц. д-р Николай Минков Петров за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 20.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Николай Минков Петров за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки.

 

Защита на дисертация на Пламен Иванов Иванов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 13.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Пламен Иванов Иванов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори).

 

Защита на дисертация на Елена Георгиева Гелева за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 31.01.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Елена Георгиева Гелева за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия).

 

Защита на дисертация на Цветан Кръстев Маринов за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 05.09.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на Цветан Кръстев Маринов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори).