Защита на дисертация на Мариана Филипова Шопова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 12.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Мариана Филипова Шопова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Физика на елементарните частици и високите енергии).

 
Научно жури
 
Председател:
Доц. д-р Петър Темников (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. д-р Ваню Чолаков (ФзТФ, ПУ "Паисий Хилендарски") ( рецензия )
Доц. д-р Пламен Яйджиев (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Доц. д-р Мариян Богомилов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита