Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на Димитар Недановски за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 6.10.2016г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Димитар Недановски за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика):

 

Защита на дисертация на Петя Иванова Вряшкова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 25.07.2016г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Петя Иванова Вряшкова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори):

 

Защита на дисертация на Стела Георгиева Пенева за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 11.07.2016 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка гл.ас. Стела Георгиева Пенева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика):

 

Защита на дисертация на доц. д-р Недялка Илиева Стоилова за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 7.07.2016г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Недялка Илиева Стоилова за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика):

 

Защита на дисертация на Георги Анчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 28.06.2016 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Георги Христов Анчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици):