Архив на процедури за научни степени

Защита на дисертация на Петя Иванова Вряшкова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 25.07.2016г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Петя Иванова Вряшкова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори):

 

Защита на дисертация на Стела Георгиева Пенева за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 11.07.2016 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка гл.ас. Стела Георгиева Пенева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика):

 

Защита на дисертация на доц. д-р Недялка Илиева Стоилова за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 7.07.2016г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Недялка Илиева Стоилова за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика):

 

Защита на дисертация на Георги Анчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 28.06.2016 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Георги Христов Анчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици):

 

Защита на дисертация на доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската Академия на Науките (БАН) и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 28 януари 2016г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. “Цариградско шосе 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

"Двумерна квантова теория на полето и квантови групи като обобщени калибровъчни симетрии (Two-dimensional quantum field theory and quantum groups as generalized gauge symmetries)"

на доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).