Защита на дисертация на доц. д-р Павлин Петков Грудев за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.08.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Павлин Петков Грудев за придобиване на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 5.4 Енергетика (Ядрени реактори)..

 
Научно жури
 
Председател:
Доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Членове:
Проф. д-р Бончо Бонев (ТУ – София) ( рецензия )
Проф. дфн Никола Балабанов (ПУ „Паисий Хилендарски") ( рецензия )
Доц. д-р Калин Филипов (ТУ – София) ( рецензия )
Чл.кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Доц. д-р Лъчезар Костов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Ст.н.с. д-р инж. Борис Калчев (Институт по енергетика) ( становище )

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита