Защита на дисертация на доц. д-р Николай Минков Петров за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 20.06.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Николай Минков Петров за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки.

 
Научно жури
 
Председател:
Проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )
Членове:
Чл.кор. дфн Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Антон Антонов (асоц.член на ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Доц. дфн Николай Антоненко (ЛТФ-ОИЯИ, Дубна) ( рецензия )
Доц. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Владимир Гаристов (асоц.член на ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Морис Гринберг (НБУ, София) ( становище )

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита