Защита на дисертация на Калин Каменов Маринов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 16.09.2019г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Калин Каменов Маринов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 
Научно жури
 
Председател:
Проф. дфн Пламен Божилов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Чл.-кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Проф. дфн Даниела Кирилова (ИА с НАО, БАН) ( становище )

 

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита