Защита на дисертация на Цветан Кръстев Маринов за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 05.09.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на Цветан Кръстев Маринов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори).

 

Научно жури

Председател:
Доц. д-р Мария Манолова (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Членове:
Проф. дфн Петър Петров (ИЕ-БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Захари Пешев (ИЕ-БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ-БАН) ( становище )

 

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon  Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита