Защита на дисертация на Димитар Недановски за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 6.10.2016г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Димитар Недановски за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика):

 

Научно жури

Председател:
Доц. дфн Людмил Хаджииванов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Доц. д-р Александър Ганчев (Американски университет - Благоевград) ( рецензия )
Доц. д-р Николай Николов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Акад. дмн Веселин Дренски (ИМИ-БАН) ( становище )
Доц. д-р Христо Димов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )

 

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon  Обява за провеждане на защита

pdf_icon  Автореферат