Защита на дисертация на Георги Анчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 28.06.2016 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Георги Христов Анчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици):

 

Научно жури

Председател:
Проф. дфн Иван Ванков (ИЯИЯЕ – БАН)( становище )
Членове:
Проф. д-р Ваню Чолаков (ФзФ, ПУ "Паисий Хилендарски") ( рецензия )
Доц. д-р Митьо Митев (ФЕТТ, ТУ - София) ( рецензия )
Доц. д-р Пламен Яйджиев (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )

 

pdf_icon Обява за провеждане на защита

pdf_icon Автобиография

pdf_icon Списък на публикациите

pdf_icon Автореферат