Защита на дисертация на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.07.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 
Научно жури
 
Председател:
Чл.кор. дфн Емил Нисимов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф.дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Доц. дфн Людмил Хаджииванов (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Лилия Ангелова (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Чл.кор. дмн Емил Хорозов (ФМИ - СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Проф. дфн Николай Тончев (ИФТТ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )

 

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon  Автореферат

pdf_icon  Обява за провеждане на защита