Защита на дисертация на Стела Георгиева Пенева за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 11.07.2016 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка гл.ас. Стела Георгиева Пенева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика):

 

Научно жури

Председател:
Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )
Членове:
Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Хассан Шамати (ИФТТ - БАН) ( рецензия )
Проф. дхн Владимир Кожухаров (ХТМУ - София) ( становище )
Доц. д-р Ивайло Минков (ТУ - София) ( становище )

 

pdf_icon  Обява за провеждане на защита

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon  Автореферат