Защита на дисертация на Румен Георгиев Кобиларов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 23.08.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на Румен Георгиев Кобиларов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)

 
Научно жури
 
Председател:
Доц. дхн Александър Стрезов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. дфн Никола Балабанов (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски") ( рецензия )
Доц. д-р Лъчезар Костов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Христо Христов (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски") ( становище )
Доц. д-р Захари Пешев (ИЕ – БАН) ( становище )

 

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon  Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита