Защита на дисертация на доц. д-р Недялка Илиева Стоилова за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 7.07.2016г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Недялка Илиева Стоилова за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика):

 

Научно жури

Председател:
Чл.кор. дфн Валентина Петкова (ИЯИЯЕ – БАН)( становище )
Членове:
Проф. дфн Владимир Добрев (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Проф. д-р Орлин Стойчев (Американски университет – Благоевград) ( рецензия )
Доц. д-р Александър Ганчев (Американски университет – Благоевград) ( рецензия )
Акад. дмн Веселин Дренски (ИМИ-БАН) ( становище )
Доц. д-р Тодор Попов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )

 

pdf_icon Обява за провеждане на защита

pdf_icon Автобиография

pdf_icon Списък на публикациите

pdf_icon Автореферат