Защита на дисертация на Петя Иванова Вряшкова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 25.07.2016г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Петя Иванова Вряшкова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори):

 

Научно жури

Председател:
Проф. дфн Кирил Крежов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Доц. д-р Калин Филипов (ТУ- София) ( рецензия )
Доц. д-р Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Доц. д-р Ивайло Христосков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Ст.н.с. д-р Борис Калчев (ИЕ - София) ( становище )

 

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon  Обява за провеждане на защита

pdf_icon  Автореферат