Защита на дисертация на Елена Геннадевна Стоянова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българска академия на науките (БАН) и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 27.09.2017г. от 11,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: "Определяне на радиологично значими радионуклиди при извеждане от експлоатация на реактори тип ВВЕР от АЕЦ Козлодуй" на Елена Геннадевна Стоянова задочен докторант по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия).

Научен ръководител:
Доц. д-р Цветана Нонова (ИЯИЯЕ - БАН)
 
Научно жури
 
Председател:
Доц. дхн Александър Стрезов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. дхн Славчо Раковски (ИК – БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Цветана Нонова (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ – БАН) ( становище )
Доц. д-р Лидия Мишева (ИП “Н. Пушкаров“) ( становище )

 

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon Автореферат

pdf_icon  Обява за провеждане на защита