Защита на дисертация на Елена Георгиева Гелева за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 31.01.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Елена Георгиева Гелева за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия).

 
Научно жури
 
Председател:
Доц. д-р Цветана Нонова (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. дхн Славчо Раковски (ИК – БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Елисавета Пенева (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски“) ( становище )
Доц. д-р Захари Пешев (ИЕ - БАН) ( становище )

 

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon Автореферат

pdf_icon Обява за провеждане на защита