Защита на дисертация на доц. д-р Пламен Любенов Божилов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 30.09.2015г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Пламен Любенов Божилов за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 

Научно жури

Членове:
Проф. дфн Владимир Добрев (ИЯИЯЕ – БАН) – председател; ( становище )
Проф. дфн Светлана Пачева (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Доц. д-р Христо Димов (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Чл.кор. дмн Емил Хорозов (ФМИ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Доц. д-р Лилия Ангелова (ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )

 

pdf_icon  Обява за провеждане на защита

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Избрани публикации

pdf_icon  Автореферат