Защита на дисертация на доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската Академия на Науките (БАН) и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 28 януари 2016г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. “Цариградско шосе 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

"Двумерна квантова теория на полето и квантови групи като обобщени калибровъчни симетрии (Two-dimensional quantum field theory and quantum groups as generalized gauge symmetries)"

на доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).

 

Научно жури

Членове:
Доц. д-р Недялка Стоилова (ИЯИЯЕ – БАН) – председател; ( становище )
Чл.кор. дмн Емил Хорозов (ФМИ-СУ„Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Доц. д-р Александър Ганчев (Американски университет - Благоевград) ( рецензия )
Чл.кор. дфн Валентина Петкова (ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )
Акад. дмн Веселин Дренски (ИМИ – БАН) ( становище )
Чл.кор. дмн Стефан Иванов (ФМИ-СУ„Св. Климент Охридски”) ( становище )

 

pdf_icon  Обява за провеждане на защита

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon  Автореферат