Защита на дисертация на асистент Чавдар Йорданов Велчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.11.2015 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка асистент Чавдар Йорданов Велчев за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика).

 

Научно жури

Членове:
Доц. д-р Лъчезар Георгиев (ИЯИЯЕ – БАН) – председател; ( становище )
Доц. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ – БАН)( рецензия )
Проф. дфн Борислав Славов (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Проф. дфн Тодор Мишонов (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Доц. д-р Ани Минкова (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )

 

pdf_icon  Обява за провеждане на защита

pdf_icon  Професионална биография

pdf_icon  Списък на публикациите

pdf_icon  Автореферат