Защита на дисертация на Мария Стоянова Явахчова за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 22.07.2015г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Мария Стоянова Явахчова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).

 

Научно жури

Рецензенти:
Чл.кор. дфн Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ – БАН) – председател; ( рецензия )
Доц. д-р Венцислав Русанов (ФФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Членове:
Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )
Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ – БАН) ( становище )
Проф. дфн Петър Петров (ИЕ – БАН) ( становище )

 

pdf_icon Обява за провеждане на защита

pdf_icon Професионална биография

pdf_icon Списък на публикациите

pdf_icon Приноси на дисертацията

pdf_icon Автореферат