Архив на конкурси за академични длъжности

Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика – статистики в пространства с ниски размерности) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.7/20.01.2017г.
Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.

 

Конкурси за главни асистенти по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява 2 конкурса за: главен асистент (двама) по професионално направление 4.1.Физически науки (Експериментална ядрена физика); със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/20.01.2017г.
Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.

 

Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори – неутронни данни за иновационни реакторни технологии) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.7/20.01.2017г.
Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.

 

Конкурс за доцент по професионално направление 4.1.Физически науки

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика – атомна и молекулна физика) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.46/17.06.2016г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 

Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: главен асистент (един) по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика) за нуждите на лаборатория „Математическо моделиране във физиката“; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.29/12.04.2016г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.