Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално  направление 4.1. Физически науки (Теоретична  и математическа физика – черни дупки в теория  на струните) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Доц. д-р Лилия Ангелова (ИЯИЯЕ-БАН)
Доц. дфн Мариян Станишков (ИЯИЯЕ-БАН)
Чл.-кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ-БАН)
Проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”)
Проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”)