Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика – теория на атомното ядро) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Проф. дфн Севдалина Димитрова - председател на НЖ (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Чл.кор. дфн Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Антон Антонов (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Тодор Мишонов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Доц. д-р Димитър Кадрев (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Мартин Иванов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Ани Минкова (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Кандидат:
Доц. д-р Николай Минков Петров (ИЯИЯЕ - БАН)
 

pdf_icon Авторска справка за научните приноси на дфн Николай Минков