Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори – неутронни данни за иновационни реакторни технологии) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.7/20.01.2017г.
Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Чл.кор. дфн Чавдар Стоянов - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - ( рецензия )
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( рецензия )
Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ - БАН) - ( становище )
Доц. д-р Мария Манолова (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
Проф. дфн Петър Петров (ИЕ-БАН) - ( становище )
Акад. Никола Съботинов (ИФТТ-БАН) - ( становище )
Кандидати:
Гл. ас. д-р Иван Апостолов Сираков (ИЯИЯЕ-БАН) - ( Справка за научните приноси )