Конкурс за професор по професионално направление "Химически науки "

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия и радиофармация) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Доц. д-р Христо Протохристов - председател на НЖ (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Проф. дхн Ивелин Кулев (ХФ - СУ „Св. Климент Охридски“) ( рецензия )
Проф. дхн Румяна Джингова (ХФ - СУ „Св. Климент Охридски“) ( рецензия )
Доц. д-р Николай Гутев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Чл. кор. дхн Димитър Цалев (ХФ - СУ „Св. Климент Охридски“) ( становище )
Проф. дхн Димитър Тодоровски (ХФ - СУ „Св. Климент Охридски“) ( становище )
Проф. дхн Славчо Раковски (ИК – БАН) ( становище )
Кандидат:
Доц. дхн Александър Славчев Стрезов (ИЯИЯЕ - БАН)
 

pdf_icon Авторска справка