Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление  4.1. Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 

 
Научно жури:
Доц. д-р Михаил Стоилов - председател на НЖ (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Проф. д-р Ваню Чолаков (ФзФ, ПУ "Паисий Хилендарски") ( рецензия )
Проф. дфзн Петко Девенски (пенсионер) ( рецензия )
Доц. д-р Петър Темников (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Лъчезар Георгиев (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Проф. дфн Румен Ценов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Проф. дфн Нъшан Ахабабян (Асоц. член на ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )
Кандидати:
Гл. ас. д-р Румяна Милева Хаджийска (ИЯИЯЕ - БАН)
Ас. д-р Петър Христофоров Ванков (ИЯИЯЕ - БАН)
 

pdf_icon Авторска справка на Румяна Хаджийска

pdf_icon Авторска справка на Петър Ванков