Архив на конкурси за академични длъжности

Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците“ (Експериментално изучаване на астрономичните обекти в областта на много високите енергии, както и потока от космически заредени частици и ядра) - един.

Срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 67/04.08.2023 г. Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82

Научно жури:

Проф. д-р Димитър Тонев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. д-р Таню Бонев (ИАНАО-БАН) ( рецензия )

Доц. д-р Венелин Кожухаров (АФ, ФзФ-СУ) ( рецензия )

Проф. дфн Лилия Ангелова (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. д-р Михаил Стоилов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Николай Гутев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. дн Евгени Семков (ИАНАО-БАН) ( становище )

Кандидат:

Гл.ас. д-р Мартин Василев Макариев (ИЯИЯЕ-БАН)

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на български език

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на английски език

pdf_icon Списък на публикациите по показатели В и Г от декларацията справка

pdf_icon Списък на цитиранията по показател Д от декларацията справка

 

 

 

 

Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Ядрена физика“ (Изследване на ядрена структура чрез усъвършенствани методи за определяне времена на живот на възбудени ядрени състояния) - един.

Срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 67/04.08.2023 г. Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82

Научно жури:

Проф. дфн Севдалина Димитрова - председател на НЖ (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )

Доц. д-р Борислав Павлов (АФ, ФзФ – СУ) ( рецензия )

Проф. дфн Венцислав Русанов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. дтн Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Любен Михов (ЮЗУ) ( становище )

Проф. дфн Хассан Шамати (ИФТТ-БАН) ( становище )

Кандидат:

Гл. ас. д-р Мария Стоянова Явахчова

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на български език

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на английски език

pdf_icon Списък на публикациите и цитиранията

 

 

 

 

Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците“ (Изследвания, провеждани на експеримента CMS в ЦЕРН, детекторен анализ и поддръжка на мюонна система на детектора CMS) - един.

Срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 67/04.08.2023 г. Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82

Научно жури:

Проф. дфн Лилия Ангелова - председател на НЖ (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )

Проф. дфн Румен Ценов (ФзФ-СУ) ( рецензия )

Доц. д-р Лъчезар Георгиев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Николай Николов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Венелин Кожухаров (АФ, ФзФ-СУ) ( становище )

Доц. д-р Мариян Богомилов (АФ, ФзФ-СУ) ( становище )

Кандидат:

Гл. ас. д-р Румяна Милева Хаджийска

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации

pdf_icon Списък на публикациите по показатели В и Г от декларацията справка

pdf_icon Списък на цитиранията по показател Д от декларацията справка

 

 

 

 

 

Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Ядрена физика“ (Ядрена спектроскопия и ядрени реакции) - един.

Срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 67/04.08.2023 г. Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82

Научно жури:

Проф. д-р Димитър Тонев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. дфн Венцислав Русанов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )

Доц. д-р Калин Гладнишки (ФзФ-СУ) ( рецензия )

Проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Николай Гутев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. дфн Антон Антонов (Асоц. член в ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ-СУ) ( становище )

Кандидат:

Гл.ас. д-р Орлин Богомилов Йорданов

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на български език

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на английски език

pdf_icon Списък на публикациите по показатели В и Г от декларацията справка

pdf_icon Списък на цитиранията по показател Д от декларацията справка

 

 

 

 

 

Конкурс за трима асистенти в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

on .

 

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН – София обявява конкурс за трима асистенти по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика) за нуждите на лаборатория „Циклотронна физика“.

Конкурсът е със срок един месец от 21.12.2022 г.

Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82.