Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците“ (Изследвания, провеждани на експеримента CMS в ЦЕРН, детекторен анализ и поддръжка на мюонна система на детектора CMS) - един.

Срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 67/04.08.2023 г. Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82

Научно жури:

Проф. дфн Лилия Ангелова - председател на НЖ (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )

Проф. дфн Румен Ценов (ФзФ-СУ) ( рецензия )

Доц. д-р Лъчезар Георгиев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Николай Николов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Венелин Кожухаров (АФ, ФзФ-СУ) ( становище )

Доц. д-р Мариян Богомилов (АФ, ФзФ-СУ) ( становище )

Кандидат:

Гл. ас. д-р Румяна Милева Хаджийска

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации

pdf_icon Списък на публикациите по показатели В и Г от декларацията справка

pdf_icon Списък на цитиранията по показател Д от декларацията справка