Конкурс за доцент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Ядрена физика“ (Изследване на ядрена структура чрез усъвършенствани методи за определяне времена на живот на възбудени ядрени състояния) - един.

Срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 67/04.08.2023 г. Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82

Научно жури:

Проф. дфн Севдалина Димитрова - председател на НЖ (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )

Доц. д-р Борислав Павлов (АФ, ФзФ – СУ) ( рецензия )

Проф. дфн Венцислав Русанов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Проф. дтн Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Любен Михов (ЮЗУ) ( становище )

Проф. дфн Хассан Шамати (ИФТТ-БАН) ( становище )

Кандидат:

Гл. ас. д-р Мария Стоянова Явахчова

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на български език

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на английски език

pdf_icon Списък на публикациите и цитиранията