Обучение

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) притежава високо квалифициран научен потенциал, изградена инфраструктура, широко международно сътрудничество и дългогодишни традиции в обучението на докторанти. Отлична предпоставка за бързото израстване на докторантите като перспективни научни работници е и актуалността и значимостта на задачите и проектите, разработвани в Института.

Учени от Института преподават във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Югозападния университет "Неофит Рилски", Американския университет в България (Благоевград), Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Техническия университет и Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" в София. Освен четенето на лекции и воденето на семинарни упражнения по обща физика, квантова механика, астрофизика, биофизика, радиохимия, изотопна геология, ядрена електроника и други дисциплини, сътрудничеството с тези университети включва също така и съвместни изследователски дейности.

ИЯИЯЕ има програмна акредитация от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация (НАОА) и обучава редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка по следните докторски програми:

  • – Теоретична и математическа физика
  • – Ядрена физика
  • – Неутронна физика и физика на ядрените реактори, вкл. дозиметрия и ядрено-физични методи за изследване на веществата
  • – Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците
  • – Радиохимия
  • – Ядрени реактори

 

Учебен център за специализирано обучение