Обучение

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) притежава високо квалифициран научен потенциал, изградена инфраструктура, широко международно сътрудничество и дългогодишни традиции в обучението на докторанти. Отлична предпоставка за бързото израстване на докторантите като перспективни научни работници е и актуалността и значимостта на задачите и проектите, разработвани в Института. В момента в ИЯИЯЕ се обучават и подготвят 38 докторанти.

Учени от Института преподават във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Югозападния университет "Неофит Рилски", Американския университет в България (Благоевград), Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Техническия университет и Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" в София. Освен четенето на лекции и воденето на семинарни упражнения по обща физика, квантова механика, астрофизика, биофизика, радиохимия, изотопна геология, ядрена електроника и други дисциплини, сътрудничеството с тези университети включва също така и съвместни изследователски дейности.

ИЯИЯЕ има програмна акредитация от Националната Агенция за Оценяване и Акредитация (НАОА) и обучава редовни, задочни и свободни докторанти по следните научни специалности:

  • 01.03.01 – Теоретична и математическа физика
  • 01.03.04 – Ядрена физика
  • 01.03.05 – Физика на елементарните частици и високите енергии
  • 01.03.06 – Неутронна физика и физика на ядрените реактори
  • 01.05.12 – Радиохимия
  • 02.06.04 – Ядрени реактори

 

Учебен център за специализирано обучение