Семинар на Николай Николов

 На 18.04.2024 г. (четвъртък), от 15:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, Николай Николов (ИЯИЯЕ-БАН и ФМИ-СУ) ще изнесе доклад на тема:

"Как се спира квантов компютър"

Резюме:
    Квантовата теория преобръща представите ни за света, в това число и за компютрите. Докато за класическите компютри един от въпросите пред начинаещите е "как се пуска", то за квантовите компютри въпросът "как се спира" представлява предизвикателство дори за специалистите. Проблем за спирането (halting problem) има и при класическите изчисления, но там въпросът не е "как", а "дали" (ще спрат). В тази светлина, класическият проблем за спирането се пренася и при квантовите изчисления, но след като се уточни по принцип как те би трябвало да спират.
    В този доклад ще направим кратко въведение в проблема за спиране при квантовите изчисления: възникване, развитие и някои настоящи перспективи. Ще бъде представено понятието квантова машина на Тюринг като непосредствено обобщение на класическата машина на Тюринг. Използваните методи са от областите на матричната алгебра и функционален анализ над хилбертови пространства. Няма да се предполагат предварителни познания от квантовата теория като необходимите сведения ще бъдат представени в контекста на разглеждания модел.

Литература:
[1997:BV] E. Bernstein, U. Vazirani, Quantum Complexity Theory, SIAM Journal on Computing 26(5), 1997, 1411–1473. (doi:10.1137/S0097539796300921)
[2002:Oz] M.Ozawa, Halting of Quantum Turing Machines, In: Unconventional Models of Computation. UMC 2002. Lecture Notes in Computer Science, 2509, 58–65, Springer, Berlin, Heidelberg 2002. (doi:10.1007/3-540-45833-6_6)
[2011:Pe] S. Perdrix, Partial Observation of Quantum Turing Machines and a Weaker Well Formedness Condition, Electronic Notes in Theoretical Computer Science 270(1), 2011, 99111. (doi:10.1016/j.entcs.2011.01.009)
[2019:PPZ] L. Paolini, M. Piccolo, M. Zorzi, QPCF: Higher-Order Languages and Quantum Circuits, Journal of Automated Reasoning 63, 2019, 941–966. (doi:10.1007/s10817-019-09518-y)
[2020:GMM] S. Guerrini, S. Martini, A. Masini, Quantum Turing Machines: Computations and Measurements, Applied Sciences 10(16), 2020, 5551. (doi:10.3390/app10165551)
[2023:WY] Q. Wang, M. Ying, Quantum random access stored-program machines, Journal of Computer and System Sciences 131, 2023 13–63. (doi:10.1016/j.jcss.2022.08.002)
[2023:YVC] C. Yuan, A. Villanyi, M. Carbin, Quantum Control Machine: The Limits of Control Flow in Quantum Programming, ArXiv:2304.15000 [cs].

Поканват се всички интересуващи се.