Семинар на Експертния съвет по направление „Ядрена физика”

 На 03.04.2024 г. (сряда), от 10:30 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ, ще се проведе семинар на Експертния съвет по направление „Ядрена физика” за предзащита на докторска дисертация на тема:

"Изследвания на полупроводникови и сцинтилационни детектори за ядрена спектрометрия"
на докторант на самостоятелна подготовка Лилианна Пантелеев-Симеонова

Научен консултант: проф. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ-БАН)
Материалите за предзащитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИЯИЯЕ-БАН.
От ръководството на Експертния съвет