Семинар на Боян Обрешков

На 25.05.2023 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Боян Обрешков ще изнесе доклад на тема:

Генериране на високи хармончини в цинков оксид облъчен с мощен лазерен импулс в средната инфрачервена област

Резюме: Докладвани са резултати от теоретично и числено пресмятане на генерацията на високи храмончини в цинков оксид облъчен с мощно импулсно лазерно лъчение в средната инфрачервена област. Теоретичният/изчислителен метод надгражда над наши предишни работи по фото-йонизация на диелектрици възбуждани с мощен лазерен импулс в близката инфрачервена област. Основните елементи са електронните енергии на статичната зонна структура и неабелевата свързаност на Бери в квази-импулсното пространство (зона на Брюлен) в случая на цинков оксид. В непертурбативния режим на силна връзка на фотоелектроните с лазерното лъчение (лазерна интензивност надвишаваща 1012 W/cm2), те удължават квази-импулса си и достигат границите на зоната на Брюлен, където търпят отражение на Браг, поради което и започват да извършват периодично балистично движение в пространството на квази-импулса (осцилации на Блох). Въпреки това спектъра на генерираните високи хармонични в цинковия оксид е резултат на по-сложно съчетание от полу-класичното движение на електрони и дупки в зоните, интензивни междузонни преходи и интерференция на амплитудите на преход в съседни полупериоди на лазерните осцилации. Дискутирани са особености на хармочничния спектър, както и сравнението с експерименталните данни за излъчване на хармонични в цинков оксид.

Поканват се всички интересуващи се.