СЕМИНАР на 13. 12. 2022 г.

 

На 13 декември 2022 г. /вторник/, от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на Лаборатория „Теория на атомното ядро” пред разширен състав на Експертния съвет по теоретична и математическа физика за предзащита на дисертация за присъждане на научната степен “Доктор на науките” по професионално направление 4.1 „Физически науки” на доц. д-р Мартин Василев Иванов на тема:

"Развитие и приложения на корелационни методи за изследване на лептон-ядрени реакции и характеристики на ядрената структура".

 

Материалите по предзащитата на дисертацията се намират в библиотеката на ИЯИЯЕ.

 

Поканват се всички интересуващи се.