СЕМИНАР НА 11.02.2021 г.

На 11 февруари 2021 г. от 10:30 часа дистанционно ще се проведе семинар на Експертния съвет по направление „Ядрена физика” на ИЯИЯЕ-БАН за предзащита на докторска дисертация на редовен докторант Борислав Руменов Колев на тема:

"Симулиране на позитронното взаимодействие с дефекти в материали за управляем термоядрен синтез".

 

Научен ръководител: проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ-БАН).

 

Материалите за предзащитата са в библиотеката на ИЯИЯЕ-БАН на разположение на интересуващи се.

 

От Ръководството на Експертния съвет.