Семинар на 29.11.2019 г.

На 29 ноември 2019 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която Пламен Физиев (Фондация ТИФА и Дубна) ще изнесе доклад на тема:

"Нови резултати за квазинормалните моди на гравитационните вълни."

Резюме:
Ще бъде представен кратък обзор на:
1. Данните на колаборацията LIGO/VIRGO, включени в Първия каталог на наблюдаваните гравитационни вълни (общо 11 събития от първите два научни сеанса) и новите 35 кандидати за събития от третия научен сеанс (до ноември 2019 г.), които са в процес на обработка.
2. Най-новите наблюдения на Event Horizon Telescope (EHT) на сянката на екстремално компактния централен обект в елиптичната галактика M87.
3. Трудностите в установяването на правилната теория на наблюдаваните гравитационни вълни и физическата природа на техните източници, и по специално, на квази-нормалните моди и възможното присъствие на ехо в наблюдаваните гравитационни вълни.
4. Кратък увод в теорията на квази-нормалните моди на черни дупки и други екстремално-компактни обекти, които не са черни дупки, основана на точните решения на уравненията на Редже-Уилър и Зерили, намерени за пръв път от докладчика през 2006 г в термините на конфлуентните функции на Хойн.
5. Нови високоточни пресмятания на квази-нормалните спектри на статични сферично-симетрични черни дупки и други екстремално-компактни обекти, способни да дадат категоричен отговор на нерешения въпрос за реалната природа на наблюдаваните в астрофизиката екстремално-компактни обекти.
6. Последни важни развития по квази-нормалните спектри в наблюдаваните гравитационни вълни - M. Isi, M, Giesler, W,M. Farr, M.A. Scheel, S.A. Teukolsky, PRL 123, 11102 (2019).
7. Нуждата от нови методи за извличането на квази-нормалните моди от гравитационните вълни, наблюдавани от колаборацията LIGO/VIRGO.
8. Някои основни проблеми и близки перспективи за наблюдаване на гравитационни вълни чрез изграждащата се световна мрежа от гравитационни детектори.

 

Поканват се всички интересуващи се.