Семинар на 21.11.2019 г.

На 21.11.2019 г. от 13:15 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на Експертния съвет по Направление „Теоретична и математическа физика“ за предзащита на докторска дисертация на Петър Младенов Данев (докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 4.1.Физически науки към ИЯИЯЕ-БАН) на тема:

"Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системи".

Научен консултант: проф. дфн Димитър Бакалов.

 

Поканват се всички интересуващи се.