Семинар на 01.08.2019 г.

На 1 август 2019 г., четвъртък, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която Валентина Петкова ще изнесе доклад на тема:

"Октагонът като детерминанта".

Резюме:
В неотдавнашни статии на F. Coronado [1] беше показано, че пресмятането на един клас 4-точкови функции на BPS оператори в планарната N=4 SYM теория се свежда до пресмятането на специфичнa амплитудa, т.н. октагонen формфактор, зададен с безкрайна сума от многократни интеграли. В работата [2], която е предмет на доклада, e развит подход за пресмятане на този формфактор, като той е представен като Фредхолмов пфафиан, еквивалентно записан като пфафиан на полу-безкрайна матрица. Това позволява пресмятането да се сведе до изчисляване на обикновен интеграл, даващ аналитичен израз, валиден при всяка стойност на константата на връзка g. При слаба връзка октагонът се изразява в термини на функции, известни като пресмятащи т.н. стълбични интеграли чрез полилогаритми, и може да се реорганизира като детерминанта на матрица с елементи зададени с линейни комбинации на такива функции. Показано е, че октагонът допуска представяне като средно на вертексни оператори в термини на безмасови свободни бозони и фермиони.
Литература:
[1] F. Coronado, arXiv:1811.00467; arXiv:1811.03282
[2] I. Kostov, V.B. Petkova, Didina Serban, arXiv:1903.05038; arXiv:1905.11467
Допълнителна литература:
- B.Basso, S.Komatsu and P.Vieira, arXiv:1505.06745
- T.Fleury and S.Komatsu, arXiv:1611.05577

 

Поканват се всички интересуващи се.