Семинар на 18.07.2019 г.

На 18.07.2019 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар пред Експертните съвети по „Ядрена физика“ и „Ядрени методи, радиохимия и радиоекология“ за предзащита на докторска дисертация на тема:

«Мьосбауерови спектроскопски и неутронно-дифракционни изследвания на съдържащи желязо структури» на редовен докторант Крисанто Анхел Гарсия Рамос

Научен ръководител: проф. дфн Кирил Крежов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)

 

Поканват се всички интересуващи се.