Семинар на 5.12.2018 г. от 14:00 ч.

На 5 декември 2018 г., от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която проф. дфн Николай Минков Петров ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика – теория на атомното ядро) на тема:

"Форми и динамика на атомните ядра: съвременни аспекти".

Абстракт:
След кратки уводни бележки за развитието на изследванията в областта на ядрените деформации и слоестата структура ще бъде направен преглед на някои от актуалните проблеми и съвременни концепции в изучаването на динамичните свойства на атомните ядра произтичащи от техните форми и свързаните с тях колективни и микроскопични степени на свобода.
Ще бъде представена концепцията за преходи между различни форми и съответните изменения на ядрените свойства, както и за едновременното проявление на различни форми в едно и също ядро.
Ще бъде направен преглед на съвременните изследвания на някои специфични деформации каквито са квадрупол-октуполната, тетрахедралната и други.
Ще бъде разгледано влиянието на формата върху някои специфични ядрени свойства каквито са изомерните състояния, както и някои съвременни интердисциплинарни аспекти на проблематиката.
Накрая ще бъдат обобщени перспективите пред съвременните колективни и микроскопични подходи в аспекта на възможни нови направления в изследването на ядрените форми и динамика.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят лекцията.

От Ръководството на семинара.