Семинар на 15.11.2018 г.

На 15 ноември 2018 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която Деница Стайкова ще изнесе доклад на тема:

"Cosmological solutions from multi-measure model".

Резюме:
The multi-measures model is a theory of modified gravity in which scalar fields couple both to the standard Riemannian volume form, as well as to another non-Riemannian volume form given in terms of an auxiliary antisymmetric tensor gauge field. In this talk, we will summarize the results obtained from the numerical study of the application of the "multi-measures" model to cosmology. We will discuss the model with a single scalar field (the darkon) which was able to fit with high precision the data from the Supernovae type Ia and to produce both Universes with and without phase transition. Then we will discuss the model featuring two scalar fields -- the darkon and the inflaton -- which are able to reproduce the expected stages of the evolution of the Universe. Interesting feature of this model is the finite change of the inflaton scalar field during evolution, as well as some peculiar properties of the effective potential of the theory.

 

Мулти-мерният модел е вид модифицирана теория на гравитацията, в която скаларни полета се свързват освен със стандартната Риманова форма на обем, така и с друга не-Риманова форма на обема дефинирана чрез допълнително антисиметрично тензорно калибровачно поле. В този семинар, ще обобщим резултатите получени от численото изследване на приложението на тези мултимерни модели в космологията. Ще обсъдим модел с едно скаларно поле (даркон) който успява да фитира с голяма точност данните от свръхновите тип Ia и да произведе вселени със и без фазов преход. След това ще обсъдим модел с две скаларни полета -- даркон и инфлатон -- които успяват да възпроизведат очакваните етапи от еволюцията на вселената. Интересни особености на този модел са крайната промяна на инфлатона по време на еволюцията, както и някои странности на ефективния потенциал на теорията.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят лекцията.