Семинар на 23.10.2018 г.

На 23 октомври 2018 г., от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която проф. д-р Димитър Василев Тонев ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Експериментална ядрена физика) на тема:

"Времена на живот и симетрии в ядрената физика".

Кратък абстракт:
„Ще представя усъвършенствани методи за определяне на времена на живот на възбудени ядрени състояния в наносеундния, пикосекунден и фемтосекунден диапазон. Понастоящем това са най-точните подходи за определяне на времена на живот на възбудени ядрени състояния. Прецизното им измерване дава възможност да се определят вероятностите за преходи на възбудените ядрени състояния. Те адресират информация директно към вълновите функции на съответните състояния, а вълновите функции от своя страна дават прецизна информация за структурата на ядрата.
На базата на определени времена на живот от експериментални данни са изследвани структурата на огледални ядра, фазови преходи в ядрата и киралност в ядрената физика.
Бъдещите ми планове са свързани с изграждане на ускорителен комплекс в ИЯИЯЕ-БАН, който ще даде възможност да се развива ядрена физика, радиохимия, радиобиология, нуклеарна медицина, радиофармация и приложна физика.
Ще представя няколко ядрени центъра в света, в които съм работил, както и студентите и докторантите, с които съм имал възможност да работя“.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят лекцията.

От Ръководството на семинара.